суббота, 31 марта 2012 г.

Эй, менинг олисдаги инсоним, сизни жуда жуда соІиндим...
ТуйІуларим, кґнглимни бу дун±нинг майда ташвишлари еб битира±тган айни лаµзаларда нега сиз ґзингизни танитмайсиз, µамон бегона либосида юрибсиз?...
Ахир мен сизга муштоіман, мен сизга интиіман...
Йиллар яралаган кґнглимдан туІилган пок ишіимни, жґшіин меµримни, бор орзу-умидларимни сизга атаганман, сиз эса µамон олислардасиз, нега?...
Јай бир куни бир йигитнинг дилига озор бердим, нетай у СИЗ эмасдингиз, µар куни тонгни умид билан іарши оламан, БУГУН сизни албатта топаман, деган орзу бґлади фариштамонанд ха±ллар аршида...
Аслида мени, µа±тимни, ґтган умримни тутиб турган, ундан воз кечишга іґйма±тган куч бу – КУТИШ, СИЗНИ КУТИШ, азизим...
Орзунинг покиза деворларига µар куни, µар лаµза шаклсиз суратлар битаман, исмсиз лавµалар ±заман ва уларнинг барча-барчасини СИЗга атайман. Биласизми, сиз ГУЛИ НИГОРни эмас, унинг кґнглини, руµини изланг, девонавор туйІуларини топинг, маµкам ушлаб олинг. Шундагина саркаш бу іизнинг бори, борлиІи сизники бґлади. Нега бу гапларни сизга айтаяпман? Чунки µали µеч кимга тортиі іилинмаган бу юрак, кґнгилга элтувчи манзилларни майда туйІулар босиб кетаяпти, сиз мени ґша майда туйІу, майда іайІулардан асраб іолинг. Менинг улкан руµим токи парча парча бґлиб кетмасин, токи бутун борлиІимга, улкан руµимга лиммо-лим бґлиб турган азиз ишіимни сизга беµижолат µадя эта олай...
23/02/2012


Комментариев нет:

Отправить комментарий